Kader

De website duizendblad.be is een initiatief van Yolanda De Beule (Duizendblad), Ternatstraat 11, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, 
België
, onderneming BE 0867.741.115.

Iedereen die de website gebruikt, stelt persoonlijke gegevens ter beschikking van Duizendblad. Via die persoonlijke gegevens is Duizendblad in staat je te identificeren als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken  jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen.Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Door gebruik te maken van onze website verleent de Gebruiker impliciet toestemming voor de mogelijkheid die persoonlijke gegevens te verwerken zoals omschreven in deze verklaring. Duizendblad behoudt zich het recht toe om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

• Verwerkingsverantwoordelijke
Duizendblad is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
• Verwerker(s)
Duizendblad is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Volgende categorieën van gegevensverwerkers worden gebruikt door Duizendblad:
Analyses: Google Analytics (Google Inc.)
Platformdiensten en hosting: Shopify (Shopify Inc.)
Externe betalingsdienstaanbieders: Mollie (Mollie B.V.) en Paypal

Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?
In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

  • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
  • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
  • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
  • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Duizendblad verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake zijn en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);

Deze gegevens worden verzameld wanneer je online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.
Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een ‘winkelwagen’) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.


Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Duizendblad verzamelt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om elke gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. Duizendblad behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren wanneer gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. 
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking
  • Beheer van geschillen.
  • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
  • Marketing en reclame zoals nieuwsbrieven, enkel wanneer je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.


Bij een bezoek aan de Website worden er ook enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Duizendblad en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Duizendblad zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Duizendblad. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor vooraf jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. 
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of wanneer de gebruiker zijn recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.
 
Wat zijn jouw rechten?
• Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
: Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven uiteengezet. Ze worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
• Recht op inzage
: Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.
• Recht op rectificatie van persoonsgegevens: 
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn gebruikersprofiel. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
• Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
: Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
- Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
- Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
- Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
- Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.
• Recht op beperking van de verwerking: 
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Duizendblad om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.
• Recht om bezwaar te maken
: Je hebt het recht je ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Duizendblad zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Duizendblad kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht op verzet.
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid
: Je hebt het recht om de aan Duizendblad verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
• Recht op het intrekken van jouw toestemming: 
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.
 
Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Ternatstraat 11, 1742 Sint-Katherina-Lombeek, België of via e-mail naar info@duizendblad.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van jouw verzoek.
 
Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duizendblad, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

zondag,maandag,dinsdag,woensdag,donderdag,vrijdag,zaterdag
januari,februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Winkelwagen

Je hebt nog niets besteld

Return To Shop

Heb je nog vragen? Bewerk je bericht
Voeg toe

Voeg toe

De korting wordt berekend bij het afrekenen